Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -71-EditKara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -11-EditKara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -26-EditKara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -31-EditKara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -44Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -9Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -66Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -70Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -20Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -30Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -48Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -6Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -7Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -50Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -8Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -10Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -45Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -12Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -14-2Kara Bazma Fashion Walk 2011 07 06 -34